RECENSIONER

Esther Perel: Mating in captivity – Unlocking erotic intelligence

Okej, jag ska göra mitt bästa för att sammanfatta denna fantastiska bok för er. Till en början är den skriven av min idol: psykoterapeuten Esther Perel. Jag vet inte hur det är för er, men jag har typ inte riktigt haft en idol sen jag mimade till S Club Seven på mellanstadiet under roliga timmen. Det verkade vara ungefär då mitt idoliserande dog ut. Fram tills nu. Genom Esther Perel har detta återupplivats och hon är en gudinna i mina ögon, helt enkelt. Hon resonerar så skickligt med glimten i ögat, och därför imponerar hon utan dess like.

Perel föddes i Belgien men har nu har en framgångsrik privat klinik i New York. Utöver decennier av erfarenhet, så har hon också en populär podcast som heter “Where should we being?” där hon helt utan manus samtalar med par. Jag kan verkligen rekommendera denna guldgruva som erbjuder den unika möjligheten att vara en fluga på väggen i ett terapirum. (Det är väl allas dröm, icke sant?) Perel även författare till “The State of Affairs – Rethinking infidelity”, som jag skrev en recension om här, och “Mating in captivity – Unlocking Erotic Intelligence”, som jag ska skriva om nu.

Denna modiga bok handlar om dynamiken mellan kärlek och lust. Perel ser hur detta skapar problem för klienter och det verkar vara den ultimata frågan gällande modern kärlek: är det möjligt att hålla lusten vid liv i ett äktenskap? Om ja, i så fall hur? Perel inleder med att säga att det är svårt att generera spänning och upphetsning med samma person som en söker för stabilitet och trygghet, men det är inte omöjligt.

“Eroticism requires separateness. In other words, eroticism thrives in the space between the self and the other. In order to commune with the one we love, we must be able to tolerate this could and it’s pall of uncertainties.” 

Esther Perel tar oss på en resa där hon introducerar funktionerna The Anchor och The Wave, översatt: ankaret och vågen. Perel tror nämligen att kärlek och lust inte utesluter varandra, men de existerar nödvändigtvis inte samtidigt. Båda är fundamentala mänskliga behov som drar oss i olika riktningar. Ankaret representerar det basala behovet av trygghet, medan vågen symboliserar behovet av förändring. Detta påverkar oss såklart i våra kärleksrelationer och dynamiken mellan kärlek och lust. Vi söker en stabil partner samtidigt som vi vill ha spänning och romans. Det handlar om att hitta en balans i en relation mellan att vara nära och att få utrymme.

Med andra ord; kärlek söker närhet, medan lust söker distans.

Denna balans är möjlig att etablera, dock är det svårt när vårt samhälle sänder ut helt andra signaler. De flesta har vuxit upp med att sex och kåthet är tabu. Vad vi egentligen lär oss är att vi borde dölja våra sexuella begär, förtrycka dem. En dag när vi träffar “den rätta” så förväntas vi plötsligt ställa om och visa vårt sexuella-jag. Hur kommer det sig att vi förväntas känna oss trygga sexuellt med oss själva och andra, när vi är präglade av den exakta motsatsen?

Därför skapas två delar av en själv – den dolda, skamfyllda sexualiserade versionen och den rena, accepterande kärlekssökande versionen.

Dessa två möts sällan. Vi har sex utan känslor, och delar helst våra sexuella begär med främlingar. Perel menar att det inte blir svårare att vara erotiskt i en relation med tiden, utan att det snarare blir mer riskfyllt. Det är alltså lättare att våga dela begär och fantasier när inte all trygghet och kärlek står på spel. Mycker av Perels arbete handlar om just att adressera skammen och ångesten kopplat till sexualiteten, vilket gör att en tar avstånd och drar sig tillbaka från sin älskare i rädsla att bli avvisad eller dömd. Parallellt har vi en tendens att tro att vi kan allting om vår partner. Det i själva verket lämnar inget utrymme för spänning att uppstå. Perel menar att vi bara känner våra partner så bra som vi själva tror. 

“We see what we want to see, what we can tolerate seeing, and our partner does the same. Neutralizing each other’s complexity affords us a kind of manageable otherness. We narrow down our partner, ignoring or rejecting essential parts when they threw the established order of our coupledom. We also reduce ourselves, jettisoning large chunks of our personalities in the name of love.” 

Proust blir även citerad: “The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes.” Detta påminner mig om kapitlet i boken om kommunikation, eller snarare bristen på att erkänna alternativa kommunikationsmetoder. I vårt samhälle glorifieras den verbala kommunikationen. Jag kan inget annat än att erkänna att detta även inkluderar mig själv. Jag, precis som många andra kvinnor, är stolt över min verbala förmåga, men efter att ha läst Perel analysera hur dess betydelse har blivit misskött får det mig att tänka om. Hon skriver om hur vi antar att verbal kommunikation är det primära, ultimata sättet att skapa intimitet.

Tyvärr resulterar det i att vi missar den vitala betydelsen av kroppsspråk. De flesta män använder sig, i frånvaron av ett mer utvecklat verbalt narrativ av sig själva, kroppen som ett primärt språk för emotionell närhet. Sex kan därför vara ett sätt för dem att komma i kontakt med andra, utan pressen att verbalt uttrycka sig. Perel menar att vi skulle gynnas av att öppna upp för fler möjligheter att kommunicera, och inte enbart se den verbala strategin som tillräcklig.

Pressen på den icke-verbala parten underminerar nämligen värdet av icke-verbal kommunikation.

Detta är något som jag personligen kände mig träffad av. Har min otålighet gällande mäns bristande förmåga att verbalt uttrycka sig i själva verket inneburit att det är jag som är idioten, som inte värderar deras alternativa sätt att kommunicera? Citatet från Perels mamma var som pricket över i:et – det är inte svårt att ha rätt, men då har du rätt och är ensam.

“When we value only what is disclosed through words, we do ourselves a disservice. At a time when we could use just about any way to connect, we need to honor and recognize the many ways we can reach out and touch someone.” 

I slutändan handlar det om att utmana idén att erotik inte har en plats inom äktenskapet, eller en långvarig relation. Perel undrar om bristen på sex med en trygg partner är resultatet av samhällets övertygelse att det är omöjligt? Idén om “den rätta” och att sex med en signifikant andra ska bara handla om “att älska”, begränsar sätten att uttrycka lust på. Det gör att människor blir rädda och reproducerar den kulturella och psykologiska övertygelsen att kärlek måste separeras från lust. Så, vad kan vi göra för att behålla både kärlek och lust i ett förhållande? Perel berättar otaliga historier från hennes terapisessioner, olika exempel på typer av relationer, och det finns inte en generell lösning.

“There’s no logic to this. Passion is unpredictable; it doesn’t follow the dictates of cause and effect. What works on Monday might not work on Thursday. The solution is often a surprise.”

Det handlar om att acceptera kärlekens och lustens natur. Det är som ebb och flod, du kan inte ha det enda utan det andra. Att skapa rum för en själv som autonom part i en relation är avgörande för att kunna komma i kontakt med ens partner. Jag antar att svaret är att lekfullt kunna hålla distans i ena handen, samtidigt som en håller den trygga kärlek i den andra. Men exakt hur det tar sig uttryck, är upp till dig.


Författare: Esther Perel

Titel: Mating in captivity – Unlocking Erotic Intelligence 

Utgivningsår: 2006

Förlag: HarperCollins

Språk: Engelska 

Betyg: 5/5


In English

Okay, I’m gonna do my best to summarise this amazing book for you. I’s written by my absolute idol, the psychotherapist Esther Perel. I don’t know about you guys, but I haven’t really had an idol since I lip synced to S Club Seven in middle school. Well, not until now. Esther Perel is a goddess in my eyes, I’m just gonna put it out there right away. She has a way with words and viewing the world, and its’ people, that leaves me in awe and overwhelmed by inspiration.

Perel was born in Belgium and is now having a successful private practice in New York City. Except for having a long carrier with clients from all over the world, she also has the popular podcast “Where should we being?” based on non-scripted session with couples, which I truly recommend. I think we all have a wish to be a fly on the wall of a therapy room, am I right? Perel is also the author “The State of Affairs – Rethinking infidelity”, that I wrote a review about here, and “Mating in captivity – Unlocking Erotic Intelligence”, which I will write about now.

This brave book is about the dynamic of love and lust. Perel sees it challenging many of her clients, creating problems and it seems to be the ultimate question for modern love: is it possible to keep the lust alive in a marriage? And if that’s so, how exactly? Perel starts off by staying that it’s hard to generate excitement and lust with the same person you look for stability and comfort, but it’s not impossible.

“Eroticism requires separateness. In other words, eroticism thrives in the space between the self and the other. In order to commune with the one we love, we must be able to tolerate this could and it’s pall of uncertainties.” 

Esther Perel takes us on this journey, introducing us first to the function of the Anchor and the Wave. Perel says that she believes that love and desire are non-mutually exclusive, but that they just don’t always take place at the same time. They are both two fundamental human needs that are pulling us in different directions. Therefore there’s a basic need of security but also a need for change, where the Anchor and the Wave are its’ metaphors. This, of course, influences us regarding love and desire; we seek a stable partner but also mystery and excitement.

It’s all about establishing a balance between closeness and distance in a relationship: “Love seeks closeness, but desire needs distance.”

This can be found with the same partner, but it’s difficult when our society is telling us the opposite. We grew up learning to hide our sexual desire, to repress it. And then one day when “the one” shows up all of a sudden, we wonder why we don’t feel comfortable expressing our sexual self in a relationship. How come we are expected to feel secure sexually with ourselves and others, when we’re taught to not show this side of our being?

Therefore we create two parts of ourselves: the hidden, shame-filled sexualized version and the pure, accepted love-seeking version.

These two hardly meet. We have sex without feelings and only show our desires to strangers. We keep our love in the light, away from the dirty darkness. Perel says that it doesn’t get harder to be romantic the longer you’ve been together, it just gets riskier. A lot of her work with clients, therefore, address the shame and anxiety surrounding sexuality, which causes withdrawal out of fear for rejection and judgment.

By avoiding our lovers to protect ourselves, we leave the flame of desire to slowly die. We also tend to think we know everything about our partners, leaving no space for mystery. Perel means that we only know our partner as well as we think we do.

“We see what we want to see, what we can tolerate seeing, and our partner does the same. Neutralizing each other’s complexity affords us a kind of manageable otherness. We narrow down our partner, ignoring or rejecting essential parts when they threw the established order of our coupledom. We also reduce ourselves, jettisoning large chunks of our personalities in the name of love.” 

She also quotes Proust: “The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes.” Which reminds me of the chapter in the book about communication, or rather the lack of seeing alternative ways to communicate. In our society, we glorify verbal communication. I’m not going to lie, I’m a huge fan myself. I, like most women, take a lot of pride in my verbal ability. But reading how Perel analyses our misunderstanding of its meaning forces me rethink.

She writes about how we assume verbal communication is the primary way to create intimacy. But then we miss out on the vital meaning of body language. Most men use, in the absence of a more developed verbal narrative of the self, the body as a primary language for emotional intimacy. Sex can, therefore, be a space for them to connect without the pressure to verbally articulating themselves. Perel means that we should open up to more possibilities to communicate, and not see the verbal strategy as the ultimate.

The pressure on the non-talked to change undermines the importance of non-verbal communication.

This is something I personally felt spoke to me, and to be honest, hit a tough spot. Have my impatience with men’s lacking ability to verbally express themselves, actually left me looking like a fool for not valuing alternative ways to communicate? And the quote from Perels’ mom was like icing on the cake: it’s not hard to be right, but then you’re right and alone.

“When we value only what is disclosed through words, we do ourselves a disservice. At a time when we could use just about any way to connect, we need to honor and recognize the many ways we can reach out and touch someone.” 

In the end, it’s about challenging the idea that eroticism does not have a place within a marriage or a serious relationship. Perel wonders if the lack of hot sex with a secure partner is the result of the societal belief that it’s not possible? The idea of “the one” and that sex with a significant other should be about meaning only limits our way to express our lust. That makes people are afraid and reproduces the cultural and psychological idea that lust must be separated from love. So what can we actually do to maintain both love and desire in a relationship? Perel tells stories from so many of her therapy sessions, examples from all types of relationships and there’s not one general solution.

“There’s no logic to this. Passion is unpredictable; it doesn’t follow the dictates of cause and effect. What works on Monday might not work on Thursday. The solution is often a surprise.”

It’s all about accepting the ways of love and desire, it’s like ebb and flow, you can’t have one without the other. To create space for yourself as an autonomous part is crucial for connecting with your partner. To hold the playfulness of distance in one hand, and yet being able to hold the safe love in the other, is the answer, I guess. But exactly how that looks like, it’s up to you.


Author: Esther Perel

Title: Mating in captivity – Unlocking Erotic Intelligence 

Published: 2006

Publisher: HarperCollins

Language: English 

Grade: 5/5

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *